معرفی پزشکان

جناب آقای دکتر حبیب الهی

دندانپزشک عمومی


سرکار خانم دکتر مائده توکلی

دندانپزشک عمومی - زیبایی


سرکار خانم دکتر الهه رضایی

دندانپزشک عمومی


سرکار خانم دکتر فائزه عابدی

دندانپزشک عمومی


سرکار خانم دکتر ملیکا رجائی

دندانپزشک عمومی


سرکار خانم دکتر مهشید امیدی

دندانپزشک عمومی


سرکار خانم دکتر پریسا آخوندی

دندانپزشک عمومی- اطفال


جناب آقای دکتر نعمت بیگناه

جراح فک و صورت


جناب آقای دکتر امیرکرامتی

دندانپزشک عمومی


دریافت نوبت اینترنتی